Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / T18AITM-CS (QUẢN TRỊ MẠNG - GÒ DẦU)

Tiêu đề : T18AITM-CS (QUẢN TRỊ MẠNG - GÒ DẦU)

Ngày đăng: 1/4/2019 4:24:00 PM

 Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Chuyên ngành: Quản Trị Mạng Máy Tính

Lớp: T18AITM-CS

                                                                     (Áp dụng từ ngày 02/03/2020 - 08/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

  Quản trị mạng

Cô Oanh

(14/30)

  Quản trị mạng

Cô Oanh 

(16/30)

TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(1/17)

Lập trình trực quan

Cô Dung

(1/11)

 

Quản trị mạng

Cô Oanh 

(17/30)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

(15/30)

 

 

 

 

 

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

(18/30)

                                                         

                                               (Áp dụng từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

  Quản trị mạng

Cô Oanh 

(19/30)

  Quản trị mạng

Cô Oanh 

(20/30)

TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(2/17)

Lập trình trực quan

Cô Dung

(2/11)

 

Quản trị mạng

Cô Oanh

(21/30) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

 

 

 Lập trình trực quan

Cô Dung

(3/11)

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

(22/30)

 

                                                     

                                             (Áp dụng từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

  Quản trị mạng

Cô Oanh

(23/30) 

  Quản trị mạng

Cô Oanh 

(25/30)

TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(3/11)

 

 

Quản trị mạng

Cô Oanh 

(26/30)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

(24/30)

 

 

 

 

 

 

 Quản trị mạng

Cô Oanh 

(27/30)

                                                   

                                                               (Áp dụng từ ngày 04/05/2020 - 10/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

   Quản trị mạng

Cô Oanh 

(29/30)

Quản trị mạng

Cô Oanh 

(30/30)

THI

Quản trị mạng

Cô Oanh 

 Lập trình trực quan

Cô Dung

(4/11) 

THI

Quản trị mạng

Cô Oanh  

Chiều

(13h30 - 17h)

 Quản trị mạng

Cô Oanh

(28/30)  

 

 

 

 

       

  Lập trình trực quan

Cô Dung

(5/11)

 

 

                                                                        (Áp dụng từ ngày 11/05/2020 - 17/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(2/17)  

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(4/11)

 

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(4/17)    

Chiều

(13h30 - 17h)

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(1/17)  

 QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(3/17)  

 

 

 

       

  Lập trình trực quan

Cô Dung

(6/11)

 QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(4/17)  

 

                                                               (Áp dụng từ ngày 18/05/2020 - 24/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(7/17)  

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(5/11)

 Lập trình trực quan

Cô Dung

(7/11)

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(9/17)    

Chiều

(13h30 - 17h)

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(6/17)  

 QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(8/17)  

 

 

 

       

  Lập trình trực quan

Cô Dung

(8/11)

 QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(10/17)  

 

 

                                                                    (Áp dụng từ ngày 25/05/2020 - 30/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(13/17)  

 QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(15/17)  

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(6/11)

 Lập trình trực quan

Cô Dung

(9/11)

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(17/17)    

THI

Chiều

(13h30 - 17h)

QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(12/17)  

 QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(14/17)  

 

 

 

       QTHT WEBSEVER VÀ MAILSEVER

Cô Oanh

(16/17)  

  Lập trình trực quan

Cô Dung

(10/11)

 

 

                                                                   (Áp dụng từ ngày 01/06/2020 - 07/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(7/11)

 Lập trình trực quan

Cô Dung

(11/11)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                 (Áp dụng từ ngày 08/06/2020 - 14/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(7/15)

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(8/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

      

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(9/15) 

   

(Áp dụng từ ngày 15/06/2020 - 21/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(9/15)

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(10/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 22/06/2020 - 28/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(11/15)

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(12/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 29/06/2020 - 05/07/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(12/15)

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(13/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 

(Áp dụng từ ngày 06/07/2020 - 12/07/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(14/15)

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

 

 TK và XD mạng Lan

Thầy Vũ 

(15/15)