Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / T18A1ITM-CS (QUẢN TRỊ MẠNG-PHƯỚC ĐÔNG)

Tiêu đề : T18A1ITM-CS (QUẢN TRỊ MẠNG-PHƯỚC ĐÔNG)

Ngày đăng: 1/4/2019 4:30:00 PM

  Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 1

Chuyên ngành: Quản Trị Mạng Máy Tính

Lớp: T18A1ITM-CS

 

 

(Áp dụng từ ngày 02/03/2020 - 08/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

 Quản trị mạng

Thầy Vũ

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

Quản trị mạng

Thầy Vũ

Lập trình trực quan

Cô Dung 

(1/11)

 Quản trị mạng

Thầy Vũ

 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 Lập trình trực quan

Cô Dung 

(2/11)

 

  

 Quản trị mạng

Thầy Vũ

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 Lập trình trực quan

Cô Dung 

(3/11)

Quản trị mạng

Thầy Vũ

 

 Quản trị mạng

Thầy Vũ

 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Cô Dung 

(4/11)

 

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(1/17)

 QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Cô Dung 

(5/11)

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(2/17)

 QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

 
 
 
 

 

 (Áp dụng từ ngày 04/05/2020 - 10/05/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

(04/05)

Thứ 3

(05/05)

Thứ 4

(06/05)

Thứ 5

(07/05)

Thứ 6

(08/05)

Thứ 7

(09/05)

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

   QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(3/17)

 

 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Cô Dung 

(6/11)

 

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(4/17)

 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(1/11)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Cô Dung 

(7/11)

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(30/30)

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(5/17)

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(2/11) 

 

 

 (Áp dụng từ ngày 18/05/2020 - 24/05/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

(11/05)

Thứ 3

(12/05)

Thứ 4

(13/05)

Thứ 5

(14/05)

Thứ 6

(15/05)

Thứ 7

(16/05)

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

   QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(10/17)

 

 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Cô Dung 

(10/11)

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(11/17)

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(12/17)

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(23/30)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Cô Dung 

(11/11)

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(3/11) 

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(13/17)

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(24/30)

 

 

 (Áp dụng từ ngày 25/05/2020 - 31/05/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

   QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(13/17)

 

 

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(15/17)

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(16/17)

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(25/30)

 QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(27/30)

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(14/17)

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(4/11) 

  QTHT WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Cô Oanh

(17/17)

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(26/30)

 QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(28/30)

 

 (Áp dụng từ ngày 01/06/2020 - 06/06/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(6/11) 

 QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(29/30)

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(5/11) 

  

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(7/11) 

 QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy Vũ

(30/30)

  

(Áp dụng từ ngày 08/06/2020 - 14/06/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(10/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(9/15) 

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(11/15) 

 

(Áp dụng từ ngày 15/06/2020 - 21/06/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(12/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(10/15) 

  

 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(11/15) 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(13/15) 

 

(Áp dụng từ ngày 22/06/2020 - 28/06/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(14/15) 

  

 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(15/15) 

 

 

(Áp dụng từ ngày 29/06/2020 - 05/07/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(15/15) 

  

 

 

 

(Áp dụng từ ngày 06/07/2020 - 12/07/2020)

Buổi - Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

  

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

  

 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Thầy Vũ

(15/15)